Search form

Markus 7:28

28Á kánnámmuán nayù babay yù kebalinán nayù kinagi ni Apu Kesu kuna, nga ari mepángngà nu abbágán na yù ira ari Kudio lage na mangabbák sù ira Kudio. Á kinagi nayù babay kâ Apu Kesu, “Wan, Apu. Ngam dánnaman nayù ira ítu yù buttá nayù ira ábbing,” kun na.