Search form

Markus 7:31

Yù Pamammapiá ni Apu Kesu sù Kitul nga Umal

31Á nánaw laguk si Apu Kesu ta ili na Tiro. Á sinalebarán na yù ili na Sidon ánna yù gián na Mapulu Ili, ta umay ta bebay na Galilia.