Search form

Markus 7:6

6Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Sikayu nga agippípiá! Kurugán yù Ubobuk ni Namarò nga inipetúrâ na kâ Isaya, nga yù ngaw ábbilinán na. Ta netúrâ yù kinagi ni Namarò,

‘Danniaw ira nga tatolay, yù lâ paddáyo ra nikán yù pagubobuk da,

ngam awán bulubugá ta ángnguruk da nikán ta nonò da.