Search form

Markus 7:7

7Awán ta serbi nayù ákkimore ra nikán,

ta ituddu ra yù inipapílì da ta nonò da,

nga kagiad da ta tunung nga naggapu nikán,’

kun ni Namarò.