Search form

Markus 8:1

Yù Pamakán ni Apu Kesu sù ira Appátaribu nga Tatolay

Mattiu 15:32-39

1Á keggá ni Apu Kesu tán nga lugár, uli otturu nga minay yù magaru nga tatolay nga naggagammung ta gián na. Á napúnu yù kanad da. Á inagálán ni Apu Kesu yù ira tudduán na, á kinagi na nira,