Search form

Markus 8:12

12Á nanalasigà si Apu Kesu. Á kinagi na, “Anni má ta magiddak danniaw ira nga tatolay ta pagaddatuak ku nga panákkilalád da? Kukurugán yù kagiak ku nikayu, nga awán bulubugá ta pagaddatuak ku nga panákkilalán naw,” kun na.