Search form

Markus 8:15

15Á sinabarangán ni Apu Kesu ira, á iniyángngarigán na yù meyannung sù áppalappák ta pán, ta mássiki nu baddì lâ yù áppalappák nga nekiruk ta pán, á palappáran na yù ngámin nga pán. Á ta kunnay gapay sù kustombare nga narákè, nga massamâ sù ira tatolay. Á kinagi na nira, “Ginnán naw. Mappalán kayu sù kun na áppalappák ta pán nga ajjan kári Patul Erodo ánna yù ira Parisio,” kun na nira.