Search form

Markus 8:31

Ipakánnámmu ni Apu Kesu yù Pate na Sangaw

Mattiu 16:21-28; Lukas 9:22-27

31Á inigapu ni Apu Kesu nga inipakánnámmu nira yù mesimmu kuna sangaw. Kinagi na nira, “Á jigirigátad dangà sangaw, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay. Á máwák ku nga magattam, ta ipuerá rangà nayù ira karakalán ánna yù ira kátannangán nga pári ánna yù ira mesturu ta rilision. Á ipapapáte rangà sangaw. Á pappasá na tallu nga ággaw, maginnanolayà.”