Search form

Markus 8:32

32Á yane nga meyannung ta pate ni Apu Kesu, kinagi na nga daretiu nira. Á si Eduru, inilillì na laguk si Apu Kesu ta baddì sù ira kábulud da, á gimmá na. “Ari ka magubobuk ta kunnian,” kun ni Eduru kuna.