Search form

Markus 8:35

35Ta yù tolay nga nonotan na lâ yù ákkatole na ta dabbuno, matay galâ sangaw nga mesinná kâ Namarò ta áddè ta áddè. Ngam yù tolay nga tumulù nikán, tapè tuppálan na yù ipakuâ kuna, á mássiki nu matay megapu sù ángnguruk na nikán ánna megapu sù pangipakánnámmu na sù napiá nga dámak nga meyannung nikán, aggina yù mepattolay kâ Namarò ta áddè ta áddè.