Search form

Markus 8:38

38Á yù tolay nga mangipasirán nikán ta arubáng nayù ira tatolay nga manakì nikán ánna narákè yù nonò na, á ipasirák ku gapay sangaw nu manolingà saw. Ta sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, manolingà sangaw, nga mangipalappâ sù áddalingáráng ánna yù pakáwayyá ni Namarò nga Yámà. Á mepulù nikán yù ira mangilin nga daroban ni Namarò.”