Search form

Markus 8:7

7Á egga gapay nira yù baddì nga sirá. Kabalin ni Apu Kesu nabbalabálà kâ Namarò sù sirá, giddigidduá na gapay, á iniyawâ na nira, tapè isinek da gapay sù ira tatolay.