Search form

Markus 9:42

Mappalán yù ira nga Maddok ta Malliwâ

Mattiu 18:6-9; Lukas 17:1-2

42Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Yù tolay nga mangituddu ta narákè sù ira baddì nga abbing nga mangikatalà nikán, napiá nu magakkátán yù bullo na ta dakal nga batu, á metabbà ta kálaramán na bebay, tapè ari mangituddu ta narákè sù ira nga manguruk nikán.