Search form

Markus int

Yù Meyannung sù Initúrâ ni Markus

Si Markus yù tádday sù ira appâ nga nangitúrâ sù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kiristu, á inistoriá na yù aru nga makapállâ nga kingngi-kingnguá ni Apu, yù pamagaddátu na, yù pammapiá na sù ira máttakì, yù pamapáno na sù ira anitu, yù pangiyangngà na sù pate na megapu nittam, ánna yù paginnanole na.

Ta pagubobuk ni Apu Kesu, abbúnan na yù baggi na ta “Kaká na ngámin na tatolay,” (2:10). Á sù ira káruán nga ággubobuk, netúrâ ta “Anâ na tolay.” Á yá kebalinán na, ta mássiki nu tolay si Apu Kesu, aggina yù sigga-inángà nga makáwayyá. Á ta pamegapu nayù libru ni Markus, kinagi na, “Netúrâ sawe yù napiá nga dámak nga meyannung kâ Apu Kesu Kiristu nga Anâ ni Namarò.”

Yù Mayán na yawe Napiá nga Dámak

Yù Bilin nga Inilayalayâ ni Kuan nga Minánnigù (1:1-8)

Yù Pakirigù ni Apu Kesu kâ Kuan ánna Pamarubá ni Satanas kuna (1:9-13)

Yù Keggá ni Apu Kesu sù Purubinsia na Galilia (1:14–9:50)

Yù Ánge ni Apu Kesu ta Jerusalem (10:1-52)

Keggá ni Apu Kesu ta Jerusalem sù Maporián nga Ligguán na (11:1–15:47)

Yù Paginnanole ni Apu Kesu (16:1-8)

Mappasingan si Apu Kesu ánna Manoli ta Lángì (16:9-20)