Search form

Mattiu 1:19

19Á pakánnámmu ni Kusè ta mabussì yù katarátu na, á gapu ta napiá nga laláki si Kusè, nga mangikállà ánna arán na ikáyâ ta mepasiránán si Maria, yáyù nga ninonò na ta igúnge na nga awán ta makánnámmu.