Search form

Mattiu 1:2

2Danniaw yù ira nelistá nga namegapu kâ Kákay Abrakam.

Á si Abrakam yù ammò ni Isak, á yù apù ni Abrakam si Akup, á yù ira ápù na ta siku si Juda ánna yù ira wáwwagi ni Juda.