Search form

Mattiu 1:23

23“Ginnán naw yù kagiak ku nikayu. Mabussì sangaw yù magingánay nga narenu, á iyanâ na sangaw yù laláki nga ingágan naw ta Imanuel.”

Á yá kebalinán nayù ngágan na, ajjan si Namarò nittam.