Search form

Mattiu 1:3

3Á yù ira ápù ni Abrakam ta dulung di Peres kâ Sera nga ánâ ni Juda, á si Tamar yù innò da. Á yù apù ni Abrakam ta tumang si Esron.

Á si Esron yù ammò ni Ram.