Search form

Mattiu 1:6

6Á yù apù ni Boas ta siku si Patul Dabid, nga anâ ni Jesse.

Á si Patul Dabid yù ammò ni Solomon. Á yù innò ni Solomon yù babay nga atáwa na ngaw ni Uraya.