Search form

Mattiu 10

Yù Paddok ni Apu Kesu sù ira Mapulu duá nga Sinudduán na

Markus 3:13-19; 6:7-13; Lukas 6:12-16; 9:1-6

1Á kabalin na, inagálán na laguk ni Apu Kesu yù ira mapulu duá nga sinudduán na, á iniyawâ na nira yù pakáwayyá ra nga mamapánaw ta anitu ánna yù pakáwayyá ra gapay nga mamammapiá ta tatolay sù ngámin nga takitad da ánna ngámin nga tulágad da. 2Á danniaw yù ngágan nayù ira mapulu duá nga tudduán na. Napolu di Simon nga mangngágan gapay ta Eduru ánna si Andares nga wagi na. Á di Ime kâ Kuan, nga mawwagi nga ánâ ni Sebedo. 3Á di Pilippi kâ Bartolome, di Tomâ kâ Mattiu nga mináttuki ta buwì, á si Ime nga anâ ni Alpio, ánna si Tajjio. 4Á si Simon nga netádday sù ira Mengal, ánna si Kudas nga Iskariote, nga nangituddu kâ Apu Kesu sù ira minay naggápù kuna.

5Á danniaw nga mapulu duá yù jinok ni Apu Kesu, ta umay ira mangipakánnámmu sù meyannung kuna. Á lage ra nánaw, kinagi ni Apu Kesu nira, “Ari kayu umay sù gián nayù ira tatolay nga ari Kudio, á ari kayu tullung sù ira ili na Samaria. 6Umay kayu galâ sù gián nayù ira kagittá tam nga ginaká ni Israel, ta kunnay ira ta náwáwán nga karneru. 7Á ta ngámin nga labbetán naw, yá ilayalayâ naw, ‘Duttálin nikayu yù pammagure ni Namarò,’ kun naw. 8Á iyawâ ku nikayu yù pakáwayyá naw, tapè pammapián naw yù ira máttakì, á paginnanolayan naw yù ira nga natay, ánna pammapián naw yù ira naggoggong ánna nabbuni. Á papanáwan naw yù ira anitu. Á gapu ta arán naw gemma pinagán yù pakáwayyá naw nga iniyawâ ku nikayu, yáyù nga arán naw laguk ipapagá sù ira tatolay nga abbágán naw.

9“Á nu mánaw kayu, arán naw ipulù yù kuártu. Mássiki nu sinsilliu, arán naw ibolsá. 10Á ari kayu gapay bulubugá mangárgá ta magamaguray, mássiki nu barawási onu sapátù onu tagukuk, ta mepángngà nga iyawâ da nikayu nayù ira abbágán naw yù ngámin nga máwák naw. 11Á nu lubbè kayu ta ili onu babálay, aleran naw yù napiá nga tolay nga magayáyâ nga mamaddulò nikayu, á makipaggián kayu kuna áddè ta páno naw tán nga lugár. 12Á tallung naw sù bale na, bindisionán naw yù ira nga maggián tán. Kagian naw nira, ‘Mepagimammà kayu kâ Namarò,’ kun naw. 13Á nu magayáyâ ira nga mamaddulò nikayu, á kuruk nga abbágán na ira ni Namarò megapu sù pamindision naw nira. Ngam nu manakì ira nga mangálliuk nikayu, arán na ira abbágán ni Namarò, nu ari sikayu galâ yù abbágán na. 14Á maguray lâ nga ili onu balay nga angayán naw, nu awán ta tolay nga mangálliuk nikayu sangaw onu manakì ira nga magginná sù ituddu naw, panawán naw ira laguk. Á pápparán naw yù káppù ta takki naw, nga panákkilalán ta panakì da. 15Á kuruk yawe nga kagiak ku nikayu. Sinuggi na ngaw ni Namarò yù ngaw ira ili na Sodoma ánna Gomorra gapu ta karákè nayù ira tatolay nga naggián nira. Á sangaw nu duttál yù ággaw nga pangukum ni Namarò, aláppaw yù ámmagikáru na sù ira tatolay nga taga Sodoma ánna taga Gomorra ánnè sù ámmagikáru na sù ira tatolay nga manakì nga magginná sù ituddu naw,” kun ni Apu Kesu.

Yù Meyannung sù Jigâ nga Duttál Sangaw

Markus 13:9-13; Lukas 21:12-17

16Á inupù ni Apu Kesu nga kinagi nira, “Tángngagan naw yaw nga kagiak ku nikayu. Dobat takayu, nga kun na nasippà nga karneru, nga umay sù ira tatolay nga kun na simaron nga ítu, nga mapporay ánna makánnanássing. Magimuguk kayu laguk nga kun na iráw, ánna massippà kayu gapay nga kun na kalapáti. 17Mappalán kayu, ta ajjan yù ira maggápù nikayu sangaw, á iyarubáng da kayu sù ira mamanunnù. Á palapaligatad da kayu ta arubáng nayù ira tatolay ta paggagammung da sù kapilliá ra. 18Á gapu ta panuttul naw nikán, iyánge ra kayu nayù ira malussaw ta arubáng nayù ira mammaguray, nga gubinador ánna patul. Á yáyù awayyá naw nga mangipakánnámmu sù napiá nga dámak nga meyannung nikán sù ira mammaguray ánna yù ira gapay nga ari Kudio. 19Á sangaw nu bisítád dakayu, arán naw laguk ikaburung nu anni yù kagian naw nira ánna kunnasi yù ággubobuk naw, ta mepakánnámmu ta nonò naw yù kagian naw nira. 20Ta ari sikayu nu ari galâ yù Ikararuá nayù Yáma naw ta lángì yù mamagubobuk nikayu,” kun ni Apu Kesu.

21Á pagubobuk ni Apu Kesu, kinagi na gapay, “Á sangaw nu duttál yù ággaw nga jigâ, ipagápù nayù ira tatolay yù ira wáwwagi ra, nga ipapátay. Á kunnian gapay sangaw yù akkuán nayù ira yáma sù ira ánâ da. Á potuán nayù ira ábbing yù ira yáma ra ánna ipagápù da yù yáma ra sù ira mamapátay nira. 22Á sikayu nga manguruk nikán, ikalusso nakayu nayù ira tatolay gapu ta pangikatalà naw nikán. Ngam meyígù sangaw yù ira ngámin nga mangiyattam sù jigâ ánna mapasigaggà yù ángngikatalà da nikán ta áddè ta pagáddekán. 23Á nu jigirigátad da kayu sù tádday nga ili, mattálaw kayu laguk nga umay makiyígù ta tanakuán nga ili. Á kukurugán nga kuruk yù kagiak ku nikayu. Arán naw sangaw paga mabalin nga umay sù ira ngámin nga ili na Israel nga mangilayalayâ sù bilik ku pángè ku má lubbè ta dabbuno, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay,” kun ni Apu Kesu.

24Á kinagi ni Apu Kesu gapay nira, “Ari motun yù makituddu sù mesturu na. Á kunnay gapay sù aripan, ari motun sù yápu na. 25Á yáyù nga makáppak nakuan yù makituddu, nu mepaggittá sù mesturu na. Á kunnian gapay sù aripan, nu mepaggittá sù yápu na. Á nu pakkakagiád dangà, ánna ingágad dangà ta Belsebul nga patul na anitu, á kunnasi panò yù pakkakagi ra nikayu nga mesipà nikán!”

Asinni yù Paganássingát tam?

Lukas 12:2-7

26Á kinagi ni Apu Kesu, “Ari kayu laguk maganássing sù ira tatolay, ta awán ta ituttù da nga ari sangaw mepalappâ, á awán gapay ta ilímak da nga ari gapay sangaw mepakánnámmu. 27Á yù nelímak nga ipakánnámmù nikayu sangaw nu gabingin, yáyù ubobugan naw sù ira tatolay sangaw nu manawák. Á kunnian gapay sù meyanasâ ta talingá naw tapè awán ta tanakuán nga makaginná, yáyù ilayalayâ naw nga kun na ajjan kayu ta utun na balay nga makkatakatol, tapè maginná nayù ira ngámin nga tatolay. 28Á ari kayu maganássing sù ira nga mamapátay ta baggi naw lâ, gapu ta arád da makuá yù ikararuá naw nga mannanáyun. Si Namarò galâ yù ikássing naw, ta aggina yù makáwayyá nga mangnguá ta baggi na tolay ánna ikararuá na gapay sù mannanáyun nga api ta impiernu,” kun na.

29Á ta meyannung sù ángngiddù ni Namarò, kinagi ni Apu Kesu, “Ari panò tádday lâ nga pirâ yù pagá na duá nga ballì? Á mássiki nu kunnian, awán bulubugá ta mapannâ ta dabbun nga natay, mássiki lâ tádday nira, nu arán na anugutan nayù Yáma naw ta lángì. 30Á nu kunnian yù ángngiddù na nira, nepatalugáring nikayu, ta ammu na ngámin nga meyannung nikayu, mássiki yù biláng na duddù sù ulu naw nga katággitádday. 31Á yáyù nga ari kayu maganássing, ta kuruk nga dakal yù ángngiddù ni Namarò nikayu ánnè sù ángngiddù na ta aru nga ballì,” kun na.

Yù ira Makatákkilála kâ Apu ánna yù ira Mappasirán

32Á namappalán si Apu Kesu, á kinagi na, “Á yù ira nga makkagi ta pakiyápu ra nikán ta arubáng na tatolay, aggira gapay yù kagiak ku kâ Ammò ku ta lángì. 33Ngam yù ira mappasirán ta arubáng na tatolay megapu nikán, arák ku ira gapay tákkilalán ta arubáng ni Ammò ku ta lángì,” kun na.

Ari Mepagimammà yù ira Ari Manguruk sù ira Manguruk

Lukas 12:51-53; 14:26-27

34Á kinagi ni Apu Kesu, “Arán naw laguk kagian ta yá iniyángè sawe dabbuno yù pamagimammà ku sù ira maddaráma. Ari kunnian yù iniyángè saw nu ari galâ yù ipaddaráma ra, ta ajjan garè yù ira nga ari manguruk nikán. 35Á gapu ta ari ira metádday nikán, yáyù nga makikontará yù abbing nga laláki sù yáma na, ánna yù abbing nga babay sù yená na, ánna yù manugáng nga babay sù katugángán na nga babay. 36Á yù ira kanakanáyun na tolay yù malussaw kuna.+ 37Á yù tolay nga nepallà yù ángngayâ na sù yáma na onu yená na ánnè sù ángngayâ na nikán, ari mepángngà nga mepulù nikán. Á yù tolay nga nepallà yù ángngayâ na sù anâ na ánnè sù ángngayâ na nikán, ari nga mepángngà nga mepulù nikán. 38Á ari gapay mepángngà nga mepulù nikán yù tolay nga ari magiyangngà sù panigirigâ da kuna nayù ira ari nanguruk, mássiki áddè ta pate na megapu sù panguruk na nikán. Á yaw keyarigán na yù tolay nga ari mangáttu ta kurù na, nga ari tumuttul nikán. 39Á yù tolay nga mangiddù sù áttole na sawe dabbuno, lonán na yù pangisipà ku kuna ta áddè ta áddè. Ngam yù tolay nga lonán na yù áttole na sawe dabbuno gapu ta panguruk na nikán, málawâ na sangaw yù mannanáyun nga áttole na gapu ta mesipà nikán ta áddè ta áddè,” kun ni Apu Kesu.

Yù Pabbalabálà ni Namarò sù ira Masserbi kuna

Markus 9:41

40Á kinagi na gapay ni Apu Kesu, “Á yù ira nga mamaddulò nikayu nga manguruk nikán, á kunnay ta sikán gapay yù paddulotad da. Á yù ira nga mamaddulò nikán, á kunnay ta paddulotad da gapay yù Yámà nga naddok nikán. 41Á yù ira nga mamaddulò ta ábbilinák ku gapu ta sikán yù nangibilin kuna, á málawâ da gapay sangaw yù bálà da nga kunnay sù pabbalabálà ni Namarò gapay sangaw sù ábbilinán na. Á kunnian gapay sù ira nga mamaddulò sù napiá nga tolay gapu ta tákkilalád da ta matunung megapu sù panguruk na nikán, málawâ da gapay sangaw yù bálà da nga kunnay sù pabbalabálà ni Namarò gapay sangaw sù matunung nga tolay nga manguruk nikán. 42Á yù tolay nga mangiyawâ ta mássiki lâ tangabásu nga danum sù tádday nga abbing nga makiaripan nikán, gapu ta mánnámmuán na ta aggina yù manguruk nikán, á bálatan na sangaw ni Namarò gapay ta napiá,” kun ni Apu Kesu.