Search form

Mattiu 10:14

14Á maguray lâ nga ili onu balay nga angayán naw, nu awán ta tolay nga mangálliuk nikayu sangaw onu manakì ira nga magginná sù ituddu naw, panawán naw ira laguk. Á pápparán naw yù káppù ta takki naw, nga panákkilalán ta panakì da.