Search form

Mattiu 10:22

22Á sikayu nga manguruk nikán, ikalusso nakayu nayù ira tatolay gapu ta pangikatalà naw nikán. Ngam meyígù sangaw yù ira ngámin nga mangiyattam sù jigâ ánna mapasigaggà yù ángngikatalà da nikán ta áddè ta pagáddekán.