Search form

Mattiu 10:27

27Á yù nelímak nga ipakánnámmù nikayu sangaw nu gabingin, yáyù ubobugan naw sù ira tatolay sangaw nu manawák. Á kunnian gapay sù meyanasâ ta talingá naw tapè awán ta tanakuán nga makaginná, yáyù ilayalayâ naw nga kun na ajjan kayu ta utun na balay nga makkatakatol, tapè maginná nayù ira ngámin nga tatolay.