Search form

Mattiu 10:35

35Á gapu ta ari ira metádday nikán, yáyù nga makikontará yù abbing nga laláki sù yáma na, ánna yù abbing nga babay sù yená na, ánna yù manugáng nga babay sù katugángán na nga babay.