Search form

Mattiu 10:37

37Á yù tolay nga nepallà yù ángngayâ na sù yáma na onu yená na ánnè sù ángngayâ na nikán, ari mepángngà nga mepulù nikán. Á yù tolay nga nepallà yù ángngayâ na sù anâ na ánnè sù ángngayâ na nikán, ari nga mepángngà nga mepulù nikán.