Search form

Mattiu 10:40

Yù Pabbalabálà ni Namarò sù ira Masserbi kuna

Markus 9:41

40Á kinagi na gapay ni Apu Kesu, “Á yù ira nga mamaddulò nikayu nga manguruk nikán, á kunnay ta sikán gapay yù paddulotad da. Á yù ira nga mamaddulò nikán, á kunnay ta paddulotad da gapay yù Yámà nga naddok nikán.