Search form

Mattiu 10:41

41Á yù ira nga mamaddulò ta ábbilinák ku gapu ta sikán yù nangibilin kuna, á málawâ da gapay sangaw yù bálà da nga kunnay sù pabbalabálà ni Namarò gapay sangaw sù ábbilinán na. Á kunnian gapay sù ira nga mamaddulò sù napiá nga tolay gapu ta tákkilalád da ta matunung megapu sù panguruk na nikán, málawâ da gapay sangaw yù bálà da nga kunnay sù pabbalabálà ni Namarò gapay sangaw sù matunung nga tolay nga manguruk nikán.