Search form

Mattiu 11

Yù Initabbák ni Apu Kesu sù Iniyabbû ni Kuan

Lukas 7:18-23

1Á kabalin ni Apu Kesu nabbilin sù ira mapulu duá nga sinullà na, nánaw nga minay sù ira káruán nga ili nga aranni, tapè mangituddu ánna mangilayalayâ sù ira tatolay tán.

2Á ajjan si Kuan nga Minánnigù nga napukù sù ábbalurán. Á pakarámak ni Kuan sù kingngikingnguá ni Apu Kesu, jinok na yù ira sinudduán na nga umay sù gián ni Apu Kesu. 3Á yáyù nga ed da iyabbû kâ Apu Kesu, nga kud da, “Apu, sikaw panò yù iddagám mi nga duttál nga naggapu kâ Namarò, nga kunnay sù inilayalayâ ni Kuan? Onu iddagám mi nakuan yù tanakuán?” kud da kâ Apu Kesu. 4Á simibbák si Apu Kesu nira, á kinagi na, “Manoli kayu, ta en naw kagian kâ Kuan yù ngámin nga naginná naw ánna yù nasingan naw saw giák ku. 5Kagian naw kâ Kuan ta makasinganin yù ira buling. Makalakárin yù ira pilay. Nammapiángin yù ira naggoggong ánna yù ira nabbuni. Makaginnángin yù ira kitul. Á maginnanolay yù ira natay, ánna melayalayâ yù napiá nga dámak sù ira pobare. 6Á mapagayáyâ yù tolay nga ari mabbábáng ta meyannung nikán, ta mammapiá yù ággián na sangaw,” kun ni Apu Kesu.

Yù Kinagi ni Apu nga Meyannung kâ Kuan nga Minánnigù

Lukas 7:24-35

7Á sù páno nayù ira sinudduán ni Kuan, nakiubobuk si Apu Kesu sù ira magaru nga tatolay ta meyannung kâ Kuan. Á iniyabbû na nira, “Anni yù inikáyâ naw nga iningan sù ánge naw ngaw túrin ta kalállammatán? En naw panò iningan yù tolay nga ajjan yù nonò na nga kun na kaddà nga pagguyuguyuan na paddák? Ari gemma! 8Á anni laguk yù en naw iningan? En naw panò iningan yù tolay nga nabbísti ta nakástá? Ari gemma, ta maggián ta dakal nga bale na patul yù tolay nga nabbísti ta kunnian. 9Á anni laguk yù en naw iningan, nu ari galâ yù ábbilinán ni Namarò! Wan! Á kuruk yù kagiak ku nikayu, ta si Kuan yù kátannangán nga ábbilinán nga awán bulubugá ta meyárik kuna. 10Ta aggina yù ubobugan ni Namarò sù dán nga netúrâ nga kunniaw:

‘Yawe yù ábbilinák ku nga dobak ku ta mapolu ánnè nikaw,

tapè paránan na yù dálan nga pallakarám mu sangaw.’+

11“Á kuruk yawe nga kagiak ku nikayu; awán ta tolay nga neyanâ sawe dabbuno nga makáwayyá ánnè kâ Kuan nga Minánnigù. Ngam yù kagukábán nga tolay nga mesipà sù pammagure ni Namarò, aggina yù makáwayyá ánnè kuna. 12Á áddè ngaw ta pamegapu na nga nangilayalayâ ni Kuan nga Minánnigù, ta áddè kunangan, makkaragâ yù ira magaru nga tatolay nga mesipà sù pammagure ni Namarò. Á yù ira nasikan nga mapattû, puersád da nakuan yù kesipà da sù pammagure ni Namarò. 13Á áddè ngaw ta áddè kunangan nepakánnámmu yù meyannung sù pammagure ni Namarò nga duttál ta dabbuno megapu ta yù pangilayalayâ da ngaw nayù ira ngámin nga ábbilinán ni Namarò ánna yù tunung ni Moyses, ánna yù pangilayalayâ na gapay ni Kuan nga Minánnigù. 14Á nu ikáyâ naw manguruk sù kinagi ra, si Kuan yù ngaw Elias nga kinagi ra nga duttál mángin. 15Sikayu nga makaginná, tángngagan naw laguk yù naginná naw,” kun ni Apu Kesu.

16Á kinagi na gapay ni Apu Kesu, “Kunnasi panò yù pangiyarigák ku nikayu nga ginaká ni Israel ta ággawo? Ari kayu bulubugá makáppak, á yaw lâ ammu naw yù mamaliwâ. Kunnay kayu ta ábbing nga makkukkul ta dápun, nga áppè mabbodá ánna áppè magitanam. Á makkatakatol ira sù ira kábulud da, á kagiad da nira, 17‘Ngattá, ta naggássá kami, ngam manakì kayu mattála? Á nakkansion kami ta makaraddaddam, ngam manakì kayu gapay nga mepattatádday nikami nga matarabiángál?’ 18Á sikayu, kunnay kayu sù ira ábbing, ta ari kayu makáppak. Ta minay si Kuan ngam baddì lâ yù akkákán na ánna ari bulubugá namissán. Ngam kagian naw ta nagunagán na anitu. 19Á sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, minayà nepakkákán ánna nepaginum sù ira tatolay. Á kagian naw laguk, ‘Ye, masingan naw yù tolay nga nabukátù ánna minámmissán, nga makikopun sù ira massuítì nga mináttuki ta buwì ánna yù ira káruán nga minálliwâ!’ Á awán ta awayyá mi kâ Kuan nga mamagayáyâ nikayu. Ngam mepasingan ta kuruk nga masírik nga naggapu kâ Namarò yù ituddu mi, megapu sù akka-akkuám mi ánna yù ira manguruk nikami,” kun ni Apu Kesu.

Yù Pamappalán ni Apu Kesu sù ira Ari Manguruk

Lukas 10:13-15

20Á kabalin ni Apu Kesu nakkagi karannian, pinegapuanán na nga pinappalán yù ira tatolay nga naggián sù tallu nga ili nga pangipasinganán na ngaw ta aru nga pinagaddátu na nga makapállâ. Ta mássiki nu nakasingan yù ira tatolay sù ira makapállâ nga pinagaddátu na sù ili ra, arád da inibabáwi yù liwiliwâ da. 21Á kinagi na nira, “Kábbi kayu lâ. Makállállà kayu sangaw, sikayu nga taga Korasin! Ánna sikayu nga taga Betseda, makállállà kayu gapay! Ta nu inipasingak ku nakuan yù pagaddatuak ku nga makapállâ sù ira ngaw nakaliwâ nga taga Tiro ánna taga Sidon, nga kunnay sù pinagaddátù nga inipasingak ku nikayu, nabbabáwi nakuan yù ngaw ira ngámin nga tatolay ta nabayágin, á inipasingad da nakuan yù pabbabáwi ra megapu sù pabbarawási ra ta bayon ánna pagitubang da ta abu, nga kunnay sù kustombare ra. 22Á kagian naw ta sangaw nu ukuman ni Namarò ira, narámmà yù pamagikáru na nira gapu ta kitarákè yù kingngikingnguá ra. Ngam yawe yù kagiak ku nikayu, ta mappanà yù ággián naw ánnè sù ággiád da nga taga Tiro ánna taga Sidon sangaw nu duttál yù pangukum ni Namarò.

23“Á sikayu gapay nga taga Kapernium, ikáyâ naw panò ta meparáyaw kayu ta lángì? Ngam ari mesimmu, gapu ta yá labbetán naw sangaw garè yù api ta impiernu nga mannanáyun. Ta nu mepasingan nakuan sù ngaw ili na Sodoma yù makapállâ nga kunnay sù pinagaddátù ta gián naw, maggián lâ paga nakuan yù ili na Sodoma. 24Á kuruk yù kagiak ku nikayu, ta sangaw nu duttál yù pangukum ni Namarò ta tatolay, mappanà yù ággián naw ánnè sù ággiád da nga taga Sodoma, nga neparámak megapu sù karákè da,” kun ni Apu Kesu.

Yù Ággibannák nga Iyawâ ni Apu Kesu

Lukas 10:21-22

25Á ta kabalin ni Apu Kesu namappalán sù ira tatolay, nakimállà laguk sù Yáma na. Á kinagi na, “Ammò, dayáwat taka, nga Yápu na ngámin nga ajjan ta lángì ánna ngámin nga ajjan ta dabbuno. Á dayáwat taka gapu ta inipakánnámmum yù kuruk nga bilim mu sù ira nga kun na abbing nga tumulù, ngam inilímak mu sù ira nga kagiad da ta nasírik ira ánna naggigiámmu. 26Wan gemma, Ammò, ta yáyù gemma yù ikáyâ mu,” kun na.

27Á kabalin na nakimállà ni Apu Kesu kâ Yáma na, kinagi na sù ira tatolay, “Inikárgu nayù Yámà nikán yù ngámin nga ajjan ta lángì ánna dabbuno. Á awán ta makánnámmu nikán nga Anâ na nu ari galâ si Namarò nga Yámà. Á kunnian gapay nga awán ta makánnámmu sù Yámà, nu ari galâ sikán nga Anâ na ánna yù ira gapay nga ikáyâ ku nga pangipakánnámmuán kuna. 28Á sikayu ngámin nga nabannák ánna marigirigâ, e kayu nikán, ta pagibannagat takayu. 29Á tuppálan naw yù ipakuâ nikayu ánna gigiámmuan naw yù ituddù nikayu. Ta sikán yù masippà nga minángngabbák nikayu. Á mepagimammà kayu sangaw nikán. 30Ta malogon nga matuppál yù ipakuâ nikayu, ánna pakálappawak ku yù jigâ naw,” kun ni Apu Kesu.