Search form

Mattiu 11:1

Yù Initabbák ni Apu Kesu sù Iniyabbû ni Kuan

Lukas 7:18-23

1Á kabalin ni Apu Kesu nabbilin sù ira mapulu duá nga sinullà na, nánaw nga minay sù ira káruán nga ili nga aranni, tapè mangituddu ánna mangilayalayâ sù ira tatolay tán.