Search form

Mattiu 11:10

10Ta aggina yù ubobugan ni Namarò sù dán nga netúrâ nga kunniaw:

‘Yawe yù ábbilinák ku nga dobak ku ta mapolu ánnè nikaw,

tapè paránan na yù dálan nga pallakarám mu sangaw.’