Search form

Mattiu 11:12

12Á áddè ngaw ta pamegapu na nga nangilayalayâ ni Kuan nga Minánnigù, ta áddè kunangan, makkaragâ yù ira magaru nga tatolay nga mesipà sù pammagure ni Namarò. Á yù ira nasikan nga mapattû, puersád da nakuan yù kesipà da sù pammagure ni Namarò.