Search form

Mattiu 11:13

13Á áddè ngaw ta áddè kunangan nepakánnámmu yù meyannung sù pammagure ni Namarò nga duttál ta dabbuno megapu ta yù pangilayalayâ da ngaw nayù ira ngámin nga ábbilinán ni Namarò ánna yù tunung ni Moyses, ánna yù pangilayalayâ na gapay ni Kuan nga Minánnigù.