Search form

Mattiu 11:17

17‘Ngattá, ta naggássá kami, ngam manakì kayu mattála? Á nakkansion kami ta makaraddaddam, ngam manakì kayu gapay nga mepattatádday nikami nga matarabiángál?’