Search form

Mattiu 11:18

18Á sikayu, kunnay kayu sù ira ábbing, ta ari kayu makáppak. Ta minay si Kuan ngam baddì lâ yù akkákán na ánna ari bulubugá namissán. Ngam kagian naw ta nagunagán na anitu.