Search form

Mattiu 11:19

19Á sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, minayà nepakkákán ánna nepaginum sù ira tatolay. Á kagian naw laguk, ‘Ye, masingan naw yù tolay nga nabukátù ánna minámmissán, nga makikopun sù ira massuítì nga mináttuki ta buwì ánna yù ira káruán nga minálliwâ!’ Á awán ta awayyá mi kâ Kuan nga mamagayáyâ nikayu. Ngam mepasingan ta kuruk nga masírik nga naggapu kâ Namarò yù ituddu mi, megapu sù akka-akkuám mi ánna yù ira manguruk nikami,” kun ni Apu Kesu.