Search form

Mattiu 11:21

21Á kinagi na nira, “Kábbi kayu lâ. Makállállà kayu sangaw, sikayu nga taga Korasin! Ánna sikayu nga taga Betseda, makállállà kayu gapay! Ta nu inipasingak ku nakuan yù pagaddatuak ku nga makapállâ sù ira ngaw nakaliwâ nga taga Tiro ánna taga Sidon, nga kunnay sù pinagaddátù nga inipasingak ku nikayu, nabbabáwi nakuan yù ngaw ira ngámin nga tatolay ta nabayágin, á inipasingad da nakuan yù pabbabáwi ra megapu sù pabbarawási ra ta bayon ánna pagitubang da ta abu, nga kunnay sù kustombare ra.