Search form

Mattiu 11:29

29Á tuppálan naw yù ipakuâ nikayu ánna gigiámmuan naw yù ituddù nikayu. Ta sikán yù masippà nga minángngabbák nikayu. Á mepagimammà kayu sangaw nikán.