Search form

Mattiu 11:3

3Á yáyù nga ed da iyabbû kâ Apu Kesu, nga kud da, “Apu, sikaw panò yù iddagám mi nga duttál nga naggapu kâ Namarò, nga kunnay sù inilayalayâ ni Kuan? Onu iddagám mi nakuan yù tanakuán?” kud da kâ Apu Kesu.