Search form

Mattiu 11:5

5Kagian naw kâ Kuan ta makasinganin yù ira buling. Makalakárin yù ira pilay. Nammapiángin yù ira naggoggong ánna yù ira nabbuni. Makaginnángin yù ira kitul. Á maginnanolay yù ira natay, ánna melayalayâ yù napiá nga dámak sù ira pobare.