Search form

Mattiu 11:7

Yù Kinagi ni Apu nga Meyannung kâ Kuan nga Minánnigù

Lukas 7:24-35

7Á sù páno nayù ira sinudduán ni Kuan, nakiubobuk si Apu Kesu sù ira magaru nga tatolay ta meyannung kâ Kuan. Á iniyabbû na nira, “Anni yù inikáyâ naw nga iningan sù ánge naw ngaw túrin ta kalállammatán? En naw panò iningan yù tolay nga ajjan yù nonò na nga kun na kaddà nga pagguyuguyuan na paddák? Ari gemma!