Search form

Mattiu 12

Yù Meyannung sù Ággaw nga Pagibannák da

Markus 2:23-28; Lukas 6:1-5

1Á ta ággaw na Sabadu, nga pagibannák da, nallakalakák di Apu Kesu, nga nattalebák sù komán nga namulán ta tarígu. Á nabisin yù ira kábulun ni Apu Kesu nga makituddu kuna. Á yáyù nga inâ da yù nataggatán nga dáwa na tarígu, nga binussilád da ta kanad da. 2Á ajjan gapay tán yù ira Parisio, nga sigídá massísim. Á pakasingad da sù kingnguá nayù ira kábulun ni Apu, kinagi ra kâ Apu Kesu, “Masingam mu yù akka-akkuán nayù ira tudduám mu, ta potuád da yù tunung tam sù pamussil da ta tarígu ta ággawo nga pagibannák tam,” kud da. 3Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Arán naw panò binibbik yù dán nga netúrâ nga meyannung sù kingnguá na ngaw ni Patul Dabid ta kabisid da ánna yù ira kábulun na? 4Simillung si Dabid sù bale ni Namarò, á inâ na yù pán nga neyátáng kâ Namarò. Á yáyù kinád di Dabid ánna yù ira kábulun na, nga mekontará sù tunung tam, ta kagian nayù tunung ta awán ta makáwayyá nga kumán sù neyátáng kâ Namarò nu ari lâ yù ira pári.+

5“Á arán naw panò binibbik yù tunung nga initúrâ ni Moyses nga meyannung ta pakimore nayù ira pári kâ Namarò sù mangilin nga bale ni Namarò? Kinagi na ta kunnay ta makaliwatád da yù ággaw nga ággibannák da ta káda Sabadu, megapu sù passerbi ra kâ Namarò ta unak nayù mangilin nga bale na, ngam ari mebiláng ta liwâ da. 6Ginnán naw yawe nga kagiak ku nikayu. Ajjan saw yù kapiánán nga passerbián naw nakuan ánnè sù mangilin nga bale ni Namarò. 7Binibbik naw gemma yaw, ‘Yawe karagaták ku, nga ari yù pangiyátáng naw nikán nu ari galâ yù pangikállà naw sù ira kábulun naw.’ Á nu nánnámmuán naw nakuan yù kebalinán na, arán naw nakuan paliwatan yù ira awán ta liwâ da. 8Ta sikán lâ nga Kaká na ngámin na tatolay yù makáwayyá nga makkagi sù mepángngà nga akkuán naw ta Sabadu, nga ággibannák,” kun ni Apu Kesu.

Yù Tolay nga Nassesseng yù Tádday Limá na

Markus 3:1-6; Lukas 6:6-11

9Á kabalin ni Apu Kesu nakiubobuk sù ira Parisio, nánaw nga minay sù iskuelá, nga ággagammungád da. 10Á ajjan tán yù tolay nga nassesseng yù tádday nga limá na. Á ajjan gapay yù ira káruán nga malussaw kâ Apu Kesu, á sinissimmurád da gapu ta alerad da yù awayyá ra nga mangikeká kuna. Á yáyù nga iniyabbû da kuna, “Ari panò makaliwâ yù tolay sù tunung nu pammapián na yù matakì ta ággaw na Sabadu?” kud da. 11Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Á ta ángngarigán, nu ajjan yù karneru naw nga napannâ ta abbû ta ággaw na Sabadu, arán naw panò umay igon? 12Á nepatalugáring sù tolay, ta napanapiá gemma yù tolay ánnè sù ayám! Á yáyù nga iyanugù nayù tunung yù napiá nga akkuán na tolay ta ággaw na ággibannák.”

13Á kabalin ni Apu Kesu nanabbák karanniaw, nallipay laguk sù tolay nga nassesseng yù limá na, á kinagi na kuna, “Sonnatam mu yù limám,” kun na. Á sinonnâ nayù tolay yù limá na, á nammapiángin nga kunnay sù tádday nga limá na. 14Ngam yù ira Parisio, pakasingad da ta nammapiá yù limá na, nánaw ira, á ed da nakkaká-ubobugan nu kunnasi yù ámmapáte ra kâ Apu Kesu.

Si Apu Kesu yù Sinullà ni Namarò nga Masserbi kuna

15Á gapu ta ammu ni Apu Kesu yù pangigagánge nayù ira Parisio kuna, nánaw sù lugár. Á aru yù ira tatolay nga dumaddáddán kuna, á pinammapiá na yù ira ngámin nga máttakì. 16Á kinagi na nira ta arád da bulubugá ipakánnámmu sù ira ta tolay, 17tapè matuppál yù kinagi ni Namarò nga inipeyubobuk na ngaw kâ Isaya, nga ábbilinán na, nga kunniaw:

18“Yawe yù pinílì nga masserbi nikán.

Aggina yù iddi-iddukak ku ánna ayatánà kuna.

Á ipè kuna yù Ikararuâ.

Á yáyù nga aggina yù mangilayalayâ ta meyannung sù taddák ku ánna yù pamanunnù ku sù ira ngámin nga tatolay, mássiki yù ira nga ari Kudio.

19Ari makiramá onu makkalli.

Ari makalittang yù ággubobuk na ta kalsáda.

20Masippà, á kábbian na yù ira marigirigâ ánna yù ira máttakì,

ánna abbágán na yù ira nga magiddi-iddak kuna,

áddè ta arán na pamalurò sù pamanunnù na nga matunung,

21ánna umay kuna yù ira ngámin makkakerumá nga tatolay,

gapu ta matákkilalád da ta aggina yù iddanamád da.”+

Si Apu Kesu ánna si Belsebul

Markus 3:20-30; Lukas 11:14-23

22Á kabalin na yaw, ajjan yù ira tatolay nga minay sù gián ni Apu Kesu, á iniyánge ra kuna yù laláki nga buling ánna umal gapay gapu ta nagunagán na anitu. Á pinammapiá ni Apu Kesu, tapè makobobuk ánna makasingan. 23Á napállâ ngámin yù ira tatolay, á kinagi ra, “Yaw panò yù Ginaká ni Patul Dabid, nga kinagi nayù ira ábbilinán ni Namarò ta iddagát tam?” kud da.

24Ngam yù ira Parisio, ta pakaginná ra sù kinagi nayù ira tatolay, á kinagi ra, “Si Belsebul nga yápu nayù ira anitu yù mangabbák kuna, tapè papanáwan na ira,” kud da. 25Á ammu ni Apu Kesu yù nonopan nayù ira Parisio, á kinagi na nira, “Nu maddaráma yù ira tatolay nga maggián sù páppatulán, mapatalián sangaw yù patul da ánna massisinná yù ira tatole na. Á yù ira tangelián onu yù ira máttatáma ánna mássisíná, nu ari nakástá yù áttatádde ra, mewarawarâ ira. 26Á nu papanáwan ni Satanas yù ira pinatuttul na nga anitu, kontarán na yù páppatulán na lápay. Á kunnasi panò laguk yù ámmaláddá na sù pammagure na nira? Awánin gemma! 27Á nu kuruk nakuan yù kagian naw nga palawanak ku yù ira anitu megapu sù pakáwayyá ni Belsebul, á yù ira kábulun naw laguk, asinni panò yù paggapuán na pakáwayyá ra nga mamalawán ta anitu? Ari gemma naggapu kâ Belsebul. Á gapu ta naggittá yù paggapuán na pakáwayyá mi ánna yù ira kábulun naw, á yù ira kábulun naw sangaw yù mamanunnù nikayu. 28Á gapu ta yù Ikararuá ni Namarò yù paggapuán nayù pakáwayyâ, mánnámmuán naw gapay laguk ta jimittálin nikayu yù pammagure ni Namarò,” kun ni Apu Kesu sù ira Parisio.

29Á kun ni Apu Kesu paga, “Á ta ángngarigán, awán ta tullung nga magâ sù bale nayù masikan, nu arán na paga bináluk. Á kabalin na mamáluk, awayyá na apan yù ikáyâ na nga kukuá na. 30Á yù tolay nga ari makipulù nikán, ikalusso nangà. Á kunnian gapay, yù tolay nga ari mangabbák nikán nga mangunnuk, mamawwarawarâ lállaguk sù ira tatolay nga unnurak ku nakuan. 31Á yáyù nga kagiak ku nikayu ta mapakomá ngámin yù makaliwâ ánna magubobuk ta narákè, ngam ari mapakomá yù mamarákè sù Mangilin nga Ikararuá. 32Mapakomá yù magubobuk ta narákè nikán nga Kaká na ngámin na tatolay, ngam ari mapakomá yù magubobuk ta narákè sù Mangilin nga Ikararuá, mássiki kunangane nga ággaw, mássiki ta áddè noka nga ággaw nga duttál,” kun ni Apu Kesu nira.

Yù Keyarigán nayù Káyu ánna yù Bungá na

Lukas 6:43-45

33Á kinagi na paga ni Apu Kesu, “Á ta ángngarigán, nu ajjan yù napiá nga káyu, napiá gapay yù bungá na. Á kunnian gapay, nu jikkù yù káyu, jikkù gapay yù bungá na, á ammu tam gemma mappíli ta káyu megapu sù bungá na. 34Sikayu yù kun na ánâ na iráw, ta kitarákè ngámin yù ubobugan naw! Á yá lâ ubobugan na tolay yù ajjan ta nonò na. 35Yù napiá nga tolay, tuppálan na yù napiá nga naggapu sù napiá nga nonò na. Á yù narákè nga tolay, kitarákè yù ággangnguá na ánna ággubobuk na megapu sù narákè nga nonò na. 36Á yawe yù kagiak ku nikayu, ta sangaw nu duttál yù ággaw nga pangukum ni Namarò, á tabbagan nayù ira tatolay nga katággitádday yù inubobuk na nga awán ta serbi na. 37Ta mapakomá kayu onu mapagikáru kayu megapu sù inubobuk naw,” kun ni Apu Kesu.

Yù Pagiddak nayù ira Tatolay ta Pamagaddátu ni Apu Kesu

Markus 8:11-12; Lukas 11:29-32

38Á ajjan tán yù ira káruán nga Parisio ánna yù ira mangituddu ta tunung. Á kinagi ra kâ Apu Kesu, “Mesturu,” kud da, “ipasingam mu ngè nikami yù pagaddatuam mu, tapè matákkilalám mi nu kuruk nga sikaw yù iddagám mi nga naggapu kâ Namarò,” kud da. 39Á, “Anni ngillâ danniaw nga tatolay ta karanniaw nga ággaw, nga narákè, nga awán ta panguruk da kâ Namarò!” kun ni Apu Kesu. “Kiddaw kayu lâ kiddaw ta panákkilalán naw! Ngam awán ta mepasingan nikayu, nu ari lâ yù panákkilalán nga nepasingan ngaw megapu kâ Jona, nga ábbilinán ni Namarò. 40Ta naggián ngaw si Jona sù bitúká na dakal nga sirá ta tallu nga ággaw. Á kunnay kâ Jona ngaw, kunnian gapay sangaw nikán nga Kaká na ngámin na tatolay, ta maggiánà sangaw ta tallu nga ággaw sù unak na dabbun. 41Á sangaw nu duttál yù ággaw nga pangukum ni Namarò, manáddak yù ira ngaw tatolay nga taga Ninaba, nga mamaliwâ nikayu, gapu ta nabbabáwi ira ngaw ta liwiliwâ da megapu sù pangilayalayâ ni Jona, á ajjanin yù minay saw nikayu nga makáwayyá ánnè kâ Jona. 42Á yù ngaw rena nga nammaguray túrin ta Abagátán, aggina gapay yù umay sangaw nu duttálin yù ággaw nga pangukum, nga mangikeká nikayu, gapu ta minay ngaw nga naggapu ta arayyu nga lugár, tapè en na ginnán yù sírik nga inituddu na ngaw ni Patul Solomon, á ajjanin yù minay saw nikayu nga makáwayyá ánnè kâ Solomon,” kun ni Apu Kesu.

Yù Tolay nga Sinolián na Anitu

Lukas 11:24-26

43Á kinagi ni Apu Kesu paga nira, “Á ta ángngarigán, nu ajjan yù anitu nga mallawán sù tolay nga nagunagán na, umay mappassapassiár ta namagá nga lugár, nga magalek ta pagibannagán na. Á sangaw nu awán ta málerán nayù anitu, 44á kun na lâ ta nonò na, ‘Toliak ku lápay yù nánawák ku,’ kun na. Á labbè nayù anitu sù tolay, málek na nga kun na balay nga napakarenuánin, ta awán ta maggián tán. 45Á yáyù nga en na apatan yù pitu nga kábulun na nga anitu, nga narákè ánnè kuna, á tullung yù ira walu nga maggián ta tolay. Á nappanà laguk yù ággián nayù tolay nga nagunagán na ngaw nayù tádday lâ. Á kunnian sangaw gapay yù mesimmu sù ira narákè nga tatolay kunangane nga ággaw,” kun ni Apu Kesu.

Yù ira Wáwwagi ni Apu Kesu ánna yù Yená na

Markus 3:31-35; Lukas 8:19-21

46Á ta pakiubobuk ni Apu Kesu sù ira tatolay, limibbè yù yená na ánna yù ira wáwwagi na. Á ajjan ira ta lawán nga magiddak, ta ikáyâ da makiubobuk kuna. 47Á yáyù nga ajjan yù minay nakkagi kâ Apu Kesu, á kinagi na, “Ajjan ta lawán di Yenám ánna yù ira wáwwagim, á ikáyâ daka nga kobobuk,” kun na. 48Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na kuna, “Asinni yù yenâ? Á asinni gapay yù ira wáwwagì?” kun na. 49Á sinonnâ na yù limá na ánna inituddu na yù ira sinudduán na nga ajjan tán, á kinagi na, “Masingam mu yawe ira, nga kunnay sù yenâ ánna yù ira wáwwagì. 50Ta yù ira ngámin nga manguruk kâ Yámà nga ajjan ta lángì ánna manuppál sù ipakuá na nira, aggira yù kun na wáwwagì nga lálláki ánna bábbay ánna kun na yenâ,” kun na.