Search form

Mattiu 12:15

Si Apu Kesu yù Sinullà ni Namarò nga Masserbi kuna

15Á gapu ta ammu ni Apu Kesu yù pangigagánge nayù ira Parisio kuna, nánaw sù lugár. Á aru yù ira tatolay nga dumaddáddán kuna, á pinammapiá na yù ira ngámin nga máttakì.