Search form

Mattiu 12:18

18“Yawe yù pinílì nga masserbi nikán.

Aggina yù iddi-iddukak ku ánna ayatánà kuna.

Á ipè kuna yù Ikararuâ.

Á yáyù nga aggina yù mangilayalayâ ta meyannung sù taddák ku ánna yù pamanunnù ku sù ira ngámin nga tatolay, mássiki yù ira nga ari Kudio.