Search form

Mattiu 12:20

20Masippà, á kábbian na yù ira marigirigâ ánna yù ira máttakì,

ánna abbágán na yù ira nga magiddi-iddak kuna,

áddè ta arán na pamalurò sù pamanunnù na nga matunung,