Search form

Mattiu 12:31

31Á yáyù nga kagiak ku nikayu ta mapakomá ngámin yù makaliwâ ánna magubobuk ta narákè, ngam ari mapakomá yù mamarákè sù Mangilin nga Ikararuá.