Search form

Mattiu 12:36

36Á yawe yù kagiak ku nikayu, ta sangaw nu duttál yù ággaw nga pangukum ni Namarò, á tabbagan nayù ira tatolay nga katággitádday yù inubobuk na nga awán ta serbi na.