Search form

Mattiu 12:50

50Ta yù ira ngámin nga manguruk kâ Yámà nga ajjan ta lángì ánna manuppál sù ipakuá na nira, aggira yù kun na wáwwagì nga lálláki ánna bábbay ánna kun na yenâ,” kun na.