Search form

Mattiu 13:1

Yù Ángngarigán nga Meyannung sù Minámmulá ta Bini

Markus 4:1-9; Lukas 8:4-8

1Á tán galâ nga ággaw, nánaw si Apu Kesu sù balay, á minay nagitubang ta aggik na bebay.