Search form

Mattiu 13:10

Yù Gapu nayù Pagángngarigán ni Apu Kesu sù Pangituddu na

Markus 4:10-12; Lukas 8:9-10

10Á minay laguk yù ira sinudduán ni Apu Kesu, á iniyabbû da, “Anni má ta magángngarigán ka nu tudduám mu yù ira tatolay?” kud da kuna.