Search form

Mattiu 13:14

14Á yáyù nga megapu nira, matuppál yù kinagi na ngaw ni Isaya, nga ábbilinán ni Namarò. Kunniaw yù inipetúrâ na ngaw ni Namarò kuna:

‘Ginná kayu lâ ginná, ngam arán naw mánnámmuán,

ánna singan kayu lâ singan, ngam arán naw matákkilalán.